Barnehager i Siljan

Innhold

I Siljan kommune er det to kommunale barnehager som gir et trygt og godt oppvekst og læringsmiljø til barn i alderen 0-6 år.

Søk barnehageplass

Kommunikasjon barnehage/hjem  - IST Direkte

Loppedåpan barnehage

Sagaenga barnehage

Barnehageruta

Barnehageruta 2022-2023 for barnehagene i Siljan kommune

Planer og lovverk

Barnehagene i Siljan er underlagt Kunnskapsdepartementet og er en del av utdanningssystemet. De kommunale barnehagene rapporter direkte til kommunalsjefen for Oppvekst. Barnehages samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet og ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

Barnehageloven

Vedtekter kommunale barnehager

Rammeplan for barnehager

Årsplan i barnehagen Loppedåpan

Helhetlig skole og barnehageplan

Hva koster barnehageplass i Siljan?

Priser pr. måned fra 1.januar 2022
5 dager 100% plass                             kr. 3.315,- 
4 dager 80% plass

kr. 2.652,-

3 dager 60% plass

kr 1.989,-

2,5 dager 50% plass

kr. 1.658,-

Kostpenger for full plass

kr. 410,-

 - Kostpenger i Skogloppa for full plass
(for melk, frukt og ett varmmåltid i uka)

kr. 256,-
Priser pr. måned fra 1.august 2022
5 dager 100% plass                             kr. 3.050,- 
4 dager 80% plass

kr. 2.440,-

3 dager 60% plass

kr 1.830,-

2,5 dager 50% plass

kr. 1.525,-

Kostpenger for full plass

kr. 410,-

 - Kostpenger i Skogloppa for full plass
(for melk, frukt og ett varmmåltid i uka)

kr. 256,-

Søskenmoderasjon gis med 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Kommunen følger statens moderasjonsordninger. Se mer informasjon om dette her, og om de kommunale moderasjonsordningene.

Ved henting av barn etter barnehagens åpningstid påbeløper det, etter en advarsel, et gebyr på kr. 410,-.

 Moderasjonsordninger

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller har lav inntekt.

Grensen for maksprisen blir fastsatt av Stortinget, og gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. I Siljan er dette kr. 400,- for full plass.

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 Det er to nasjonale ordninger for reduksjon i foreldrebetalingen:

  1. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal man har redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til barnehagen.
  2. Fra 1. august 2019 har alle 2, 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timers gratis kjernetid pr. uke. Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548.500 kroner.
Kommunal moderasjonsordning

Siljan kommune har en egen moderasjonsordning for familier og husholdninger med lav inntekt.

Dersom husholdningens samlede bruttoinntekt er lavere enn 3G ( beløp i 2019 er kr. 299 574,-), kan det søkes om 60% reduksjon i foreldrebetalingen.

Gratis kjernetid er en ordning for familier eller husholdning med 3-,  4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen, samt de med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntreffer fra oppstart av hvert barnehageår. Familier som har inntekt under kr. 428 000,- får rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.  Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid.

Søk om redusert betaling for barnehageplass  (pdf-skjema)
Søk om redusert foreldrebetaling for barnehageplass (elektronisk skjema)

Søke eller endre barnehageplass

Søke eller endre barnehageplass

Søknadsfrist er 1.mars

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle familier med barn i førskolealderen ett til seks år kan søke barnehageplass. For å få plass i en kommunal barnehage må familien bo i kommunen når plassen skal tas i bruk.

Barn som oppfyller disse kriteriene er prioritert en tildeling av barnehageplass:

Barn som fyller 1 år innen utgangen av november det året det søkes, og som er bosatt i Siljan når plassen skal tas i bruk har rett til plass i følge §12a i Lov om barnehager. Barn som har nedsatt funksjonsevne og som har sakkyndig vurdering. Søkes det om prioritert plass pga sykdom eller funksjonshemming må dette dokumenteres. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester.   

Om søknadsprosessen

Siljan kommune har ett samlet hovedopptak i året. Man kan søke tre alternativer, Opdalen, Loppedåpan og Skogloppa. Søknadsfrist er 1. mars. Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrere i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer i opptaksnemda.

Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass.

Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut rundt 1. april.

Barn som har plass i barnehage i Siljan og ønsker overflytting til annen barnehage må søke innen 1.mars.

Plass i barnehage må sies opp innen den 30. i måneden.

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.

Klagefristen er tre uker etter mottatt svar på barnehageplass. Dette ifølge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Fagteam barnehage

Fagteam gir spesialpedagogisk hjelp og støtte til barn under skolepliktig alder med særlige behov i Siljan kommune. De fleste barn vi arbeider med går i barnehage og hjelpen gis der. Ansatte i fagteamet samarbeider tett med barnehagepersonell og barnets foreldre.

Kontakt oss

Besøksadresse: Sentrumsveien 22, 3748 Siljan

Postadresse: Postboks 16, 3749 Siljan

Telefon: 35942944

Kontaktperson: Lisbeth Gulseth

Epost: lgu@siljan.kommune.no

Spesialpedagogisk hjelp

Fagteamet er en utøvende enhet som gir spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagealder etter § 19A i barnehageloven.

Fagteamet yter den spesialpedagogiske hjelpen barna har krav på etter at PP-tjenesten har foretatt en utreding og skrevet en sakkyndig vurdering

Fagteamet har spesialpedagog, språkpedagog, fagarbeider med spesialpedagogikk og morsmålsassistene.

Publisert: 29.06.2017 11.07