Sagaenga barnehage

Innhold

«Trivsel, lek og glede – med voksne tilstede»

Om Sagaenga barnehage

Barnehagen ligger i sentrum av Siljan kommune, og ble åpnet 1. januar 2021.

Sagaenga er en ny og funksjonell barnehage. Uteområdet er stort med god plass til lek og ulike aktiviteter. 

Visjon

«Sagaenga barnehage – trivsel, lek og glede – med voksne tilstede»

For oss betyr det at;

 • Alle har rett på en trygg og god barnehagehverdag
 • Leken skal ha en sentral plass i barnehagen
 • Humor, glede og latter skal prege hverdagen i barnehagen vår.
 • Ansatte skal jobbe utfra «Barnets beste» perspektiv.
 • Vi skal ha engasjerte, aktive og tilstedeværende ansatte
Satsningsområdet vårt 

Livsmestring og helse

Vi skal være en psykisk helsefremmende barnehage ved å legge vekt på følgende elementer:  (De syv psykiske helserettighetene)

 • God selvfølelse/identitet – jeg er god nok som jeg er!
 • Oppleve mening med det en gjør – føle seg verdifull.
 • Føle mestring – oppleve at en duger til noe.
 • Trygghet – oppleve gode relasjoner med andre.
 • Tilhørighet - føle seg som en del av flokken.
 • Felleskap- kjenne på «vi-følelsen»
 • Få lov til å medvirke og å delta aktivt i hverdagen i barnehagen. – bety noe for andre.
Menneskesyn og verdigrunnlag

«Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi»

 • Grunnlaget for å leve gode liv legges i barndommen. Det handler om livskvalitet i et her og nå perspektiv samtidig som vi også legger grunnlag for framtida. Vi vet at erfaringer og opplevelser barna får i barndommen får betydning for resten avlivet.
 • Det som er til barns beste skal gjennomsyre arbeidet vårt og vårt syn på barn. Vi vil bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.
 • Vår pedagogiske plattform bygger vi på FNs barnekonvensjon, Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen.
Fagteam barnehage

Fagteam gir spesialpedagogisk hjelp og støtte til barn under skolepliktig alder med særlige behov i Siljan kommune. De fleste barn vi arbeider med går i barnehage og hjelpen gis der. Ansatte i fagteamet samarbeider tett med barnehagepersonell og barnets foreldre.

Avdelinger

Sagaenga barnehage har 48 barnehageplasser, og er en 3 avdelings barnehage.

Marihøna er småbarnsavdelingen. Her er det plass til 12 barn og 4 voksne.
Grunnbemanning: 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 2 fagarbeidere.

Bikuben er en avdeling med barn fra 3-4 år. Her kan det være det plass til 18 barn i alderen 3-6 år, og det er 3 voksne hver dag.
Grunnbemanning: 1 pedagogisk leder og 2 fagarbeidere.

Humla er avdelingen for de eldste barna – de mellom 4 og 6 år.
Grunnbemanning: 1 pedagogisk leder, 1barnehagelærer og 1 fagarbeider.

Bemanning: Vi følger nasjonalt vedtatt pedagog og bemanningsnorm. Vi har en stabil og erfaren personalgruppe. Alle våre ansatte har barnehagelærerutdanning eller fagbrev som barne - og ungdomsarbeider. Vi har erfarne vikarer.

Avdelingene har et godt og nært samarbeid. Vi starter og avslutter som oftest dagen sammen. Vi har ulike felles arrangementer og faste aktiviteter gjennom hele året.

Åpningstid og barnehagerute

Kl. 07:00 - 16:45

Barnehageruta for barnehagene i Siljan 2023-2024 (pdf)

Samarbeid hjem-barnehage

Vi ønsker et nært samarbeid med foreldregruppa slik at vi sammen kan lage en best mulig barnehage for barna.

Vi inviterer alle nye foreldre til foreldremøte på våren før oppstart i barnehagen.
Felles foreldremøte for både «nye og gamle» på høsten.

Alle får tilbud om minimum 2 foreldresamtaler hvert år.

Den daglige samtalen ved henting og levering er viktig. Der blir ofte praktisk informasjon utvekslet. Dersom det er ting dere ønsker å ta opp, så avtaler vi et møte.

Her er et eget hefte med informasjon om samarbeid hjem-barnehage. (pdf)

Kommunikasjon barnehage/hjem - foregår via appen MyKid, som samler og distribuerer all informasjon mellom barnehagen og hjemmet. Logg inn via appen MyKid eller MyKi.no.

FAU og SU

FAU (foreldreutvalget) består av alle foreldre i barnehagen. FAU velger et styre som består av 2 representanter fra hver avdeling. Her skal foreldrenes fellesinteresser fremmes, og FAU blir forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

SU (Samarbeidsutvalget) består av en foreldrerepresentant fra hver avdeling, en ansattes representant fra hver avdeling, samt en representant fra kommunestyret. Barnehagens styrer deltar som eiers representant og sekretær. SU arbeider for saker som er viktige for barnehagens innhold og generell virksomhet. Det skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det er SU som godkjenner barnehagens årsplan.

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle familier med barn i førskolealderen ett til seks år kan søke barnehageplass. For å få plass i en kommunal barnehage må familien bo i kommunen når plassen skal tas i bruk.

Barn som oppfyller disse kriteriene er prioritert en tildeling av barnehageplass:

Barn som fyller 1 år innen utgangen av november det året det søkes, og som er bosatt i Siljan når plassen skal tas i bruk har rett til plass i følge §12a i Lov om barnehager. Barn som har nedsatt funksjonsevne og som har sakkyndig vurdering. Søkes det om prioritert plass pga sykdom eller funksjonshemming må dette dokumenteres. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester.

Søke eller endre barnehageplass

Søke eller endre barnehageplass gjør du i Barnehageportalen (siljan.ist.no)

Søknadsfrist er 1.mars

Om søknadsprosessen

Siljan kommune har ett samlet hovedopptak i året. Man kan søke tre alternativer, Sagaenga, Loppedåpan og Skogloppa.

Barn som allerede har plass men ønsker endringer av barnehage og/eller %plass, må også søke innen fristen.

Søknadsfrist er 1.mars, med oppstart 1.august.

Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrere i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer i opptaksnemnda.

Det legges vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket.

Det søkes om barnehageplass elektronisk fra Barnehageportalen. Svar på barnehageplass blir gitt i samme foreldreportal rundt midten av mars. Deretter har foreldre en uke på å svare tilbake til kommunen - i Barnehageportalen på om de ønsker plassen eller ikke.

Plass i barnehage må sies opp innen den 30. i måneden (i Barnehage- og SFO-portalen).

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.

Klagefristen er tre uker etter mottatt svar på barnehageplass. Dette ifølge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.(pdf)

 

Hva koster barnehageplass i Siljan?

Priser pr. måned fra 1.januar og 1. august 2024
   1. januar 1.august   
5 dager 100% plass                             kr. 3.000,-

kr. 2.000,-  

4 dager 80% plass

kr. 2.400,-

kr. 1.600,-

3 dager 60% plass

kr. 1.800,-

kr. 1.200,-

2,5 dager 50% plass

kr. 1.500,- 

kr. 1.000,-

Kostpenger på 443 kroner for full plass kommer i tillegg.
I Skogloppa er kostpris 277 kroner.

                 

Søskenmoderasjon gis med 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Kommunen følger statens moderasjonsordninger. Se mer informasjon om dette her, og om de kommunale moderasjonsordningene.

Ved henting av barn etter barnehagens åpningstid påbeløper det, etter en advarsel, et gebyr på kr. 443,-.

 Moderasjonsordninger

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller har lav inntekt.

Grensen for maksprisen blir fastsatt av Stortinget, og gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. I Siljan er dette kr. 400,- for full plass.

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Det er en statlige moderasjonsordninger med gratis kjernetid (20 timer i uka) 2-5 åringer fra husholdninger med lav inntekt. Inntektsgrensen for gratis kjernetid er en samlet bruttolønn på kr. 598 825,- eller lavere inntekt.

Kommunal moderasjonsordning

Siljan kommune har en egen moderasjonsordning for familier og husholdninger med lav inntekt.

Dersom husholdningens samlede bruttoinntekt er lavere enn 3G (beløp i 2024 er kr. 355.860,-), kan det søkes om 60% reduksjon i foreldrebetalingen.

Gratis kjernetid er en ordning for familier eller husholdning med 3-,  4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen, samt de med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntreffer fra oppstart av hvert barnehageår. Familier som har inntekt under kr. 598.825,- får rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.  Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid.

Søknader på moderasjonsordninger må gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett år om gangen. Søknaden skal inneholde det siste års skattemelding og annen dokumentasjon på inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. Jamfør forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Søk om redusert betaling for barnehageplass  (pdf-skjema)

Søk om redusert foreldrebetaling for barnehageplass (elektronisk skjema)

Planer og rammeverk

Barnehagene i Siljan er underlagt Kunnskapsdepartementet og er en del av utdanningssystemet. De kommunale barnehagene rapporter direkte til kommunalsjefen for Oppvekst. Barnehages samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet og ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

Årsplan 2023/24 (pdf)

Barnehageloven (lovdata.no)

Vedtekter kommunale barnehager (pdf)

Rammeplan for barnehager (pdf)

Helhetlig skole og barnehageplan (pdf)

Plan for trygt og godt barnehage- og skolemiljø (pdf)

Innmelding 1. klasse

Alle barn som er folkeregistrert i Siljan kommune vil motta vedtak om skoleplass innen 1.mars.

Flytter du til kommunen etter dette tidspunktet må du ta kontakt med Midtbygda skole på tlf.: 35 94 28 80. 

Mer informasjon om innskriving i grunnskolen i Siljan finner du på vår side her

Publisert: 11.10.2019 10.35
Sagaenga barnehage

Besøksadresse:

Sentrumsveien 31
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 47 76 44 24

Kontaktperson: Karin Idris

Tittel: Barnehagestyrer

Telefon: 924 57 496